SB Projects - Ramen en deuren

Werkwijze

Onze werkwijze van begin tot einde:

Algemene Voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding vermeld op de offerte, de orderbevestiging of de factuur. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De algemene voorwaarden worden als enig geldende aanvaard beschouwd door de contractspartij bij de ondertekening van de prijsofferte en of bestelling.
2. Al onze offertes zijn vrijblijvend en zonder verbintenis. Plannen of lastenboeken dienen slechts ter inlichting en kunnen nooit tegen ons ingeroepen worden. Onze offerte blijft één maand geldig, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.
3. Een offerte of orderbevestiging is steeds onder voorbehoud van de technische
uitvoerbaarheid door de fabrikant, die soms pas kan worden vastgesteld op het moment van bestelling. SB Projects kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de fabrikant deze uitvoerbaarheid op het moment van bestelling betwist, indien zij hiervan niet op voorhand op de hoogte werd gesteld. De bestelling wordt dan geannuleerd, zij het zonder schadevergoeding van de aannemer aan de klant.
4. Prijzen. De bestekken en offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De overeengekomen prijzen zijn slechts bindend indien de definitieve maten na de bestelling worden doorgegeven.
5. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en SB Projects behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.
6. De termijn van levering wordt opgenomen in de offerte en wordt dusdanig overeengekomen met de klant bij de betaling van het voorschot. De termijn van levering begint te lopen vanaf de datum van betaling van het voorschot. De betaling van het voorschot wordt aanzien als de goedkeuring van de offerte. Indien door overmacht de termijn van levering door SB projects moet worden geschorst, wordt een aanvullende termijn – die gezien de omstandigheden passend is – in samenspraak met de klant bepaald, zonder dat een vergoeding door SB Projects verschuldigd is. Indien SB Projects de goederen niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de klant het recht de overeenkomst te beëindigen en het inmiddels betaalde voorschot van de offerte terug te eisen. Indien de levering buiten onze fout plaatsvindt meer dan zes maanden na de bestelling kunnen wij de binnen het bedrijf geldende geactualiseerde prijzen toepassen.
7. Risico. De goederen worden op risico van SB Projects tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst op de werf op een veilige manier kunnen worden gestockeerd indien de plaatsing diezelfde dag niet gebeurd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 30 minuten) zullen worden aangerekend. Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant. Bij het plaatsen van de nieuwe ramen en of deuren, is er steeds een risico op beschadigen van bestaande tabletten. Wij doen ons uiterste best om de risico’s tot een minimum te beperken maar kunnen daar geen garanties voor geven. Het plaatsen van nieuwe tabletten, ter vervanging van beschadigde tabletten, is niet inbegrepen in de offerte.
8. Eigendomsvoorbehoud. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom SB Projects zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.
9. Voorbereiding werf. Elektriciteit op de werf op de afgesproken dagen van plaatsing is te voorzien van de klant. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden en afgewerkt te worden om de normale uitvoering van de werken op een veilige manier mogelijk te maken. Er moet tevens een parkeermogelijkheid zijn op of voor de werf van minimum 2 voertuigen. De ruimten waarin de goederen moeten geplaatst worden moeten op de afgesproken dagen van plaatsing goed toegankelijk zijn. Dit wil zeggen dat er geen meubelen en of andere materialen de plaatsing van de goederen mogen belemmeren. Voor nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) dienen wij een extra kost aan te rekenen van 150,00€ incl. btw. Indien de ramen niet met de hand geplaatst kunnen worden en er een kraan aan te pas moet komen, kan dit door SB Projects voorzien worden en als meerprijs in de factuur opgenomen worden. Op aanvraag van de architect en/of bouwheer, zal SB Projects op maximaal drie werfvergaderingen, tijdens dewelke belangrijke zaken gerelateerd aan het buitenschrijnwerk besproken moeten worden, aanwezig zijn. Vanaf de vierde werfvergadering zal SB Projects een vergoeding van 75,00€ aanrekenen per bijgewoonde werfvergadering.
10. Plaatsing van goederen wordt nooit uitgevoerd bij overmacht zoals bijvoorbeeld onvoorziene weersomstandigheden die de installateurs in gevaar kunnen brengen.
11. Aanvaarding. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 3 dagen na de plaatsing geen bemerkingen per aangetekend schrijven werden overgemaakt aan SB Projects, de werken geacht worden definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
12. Waarborg. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. SB Projects kan wat betreft de opmeting van ramen en buitendeuren nooit aansprakelijk gesteld worden indien de opmeting dient te gebeuren zonder geplaatste dorpels; het risico ligt bij de klant. De bepalingen van de fabrieksgarantie verschillen van product en merk. Ze worden dus apart vermeld op offerte, orderbevestiging en/of factuur.
13. Klachten. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit betreffende de uitgevoerde werken en de geleverde moeten binnen 48 uur na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en alleszins vóór de ingebruikname aangetekend worden gemeld aan SB Projects, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van het hout of lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten per aangetekend schrijven en gemotiveerd worden verstuurd.
14. De 10-jarige aansprakelijkheid voorzien in art.1792 en 2270 BW is waar wettelijk voorzien van toepassing. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.
De waarborg dekt evenwel niet:
• Het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen.
• De schade veroorzaakt door overmacht
• Een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde
• Vorst- of vochtschade
15. Annulatie. Wanneer bij overmacht de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties, de reeds aangekochte goederen en werf specifieke materialen verhoogd met een schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs in de offerte. De goederen werden namelijk vervaardigd volgens specificaties van de consument (kleur, vorm, materie, …).
16. Facturatie. De facturatie gebeurt in schijven: Indien SB Projects zich verbindt tot het uitvoeren van werken en/of het leveren van goederen dient een voorschot factuur van 35% betaald te worden als akkoordverklaring met de offerte tenzij andersluidend schriftelijk beding. Op de dag waarop het uitvoeren van de werken en/of het leveren van de goederen begint, dient een bewijs van betaling van een tweede schijf van 35% getoond te worden aan SB Projects. Het resterende saldo van 30% wordt gefactureerd vanaf het moment dat de klant de geplaatste goederen zonder belemmeringen kan gebruiken.
17. De factuur is volledig betaalbaar wanneer de geplaatste goederen gebruikt kunnen worden zonder belemmeringen. Een ontbrekend vliegenraam bijvoorbeeld belemmert het gebruik van de geplaatste goederen niet en kan dusdanig niet als argument gebruikt worden om het resterende saldo niet te betalen. Uitstel van betaling van het in art.16 genoemde resterende saldo van 30% kan alleen wanneer de klant door een gebrek aan de afwerking de geplaatste goederen niet kan gebruiken waarvoor het bedoeld is en wanneer dit gebrek tezamen met SB Projects is vastgesteld.
18. Betalingen. Alle facturen zijn contant (binnen de 8 dagen) betaalbaar, tenzij anders werd bedongen. Iedere koper is hoofdelijk aansprakelijk. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven worden betwist.
19. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt SB Projects zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werken te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer SB Projects door deze schorsing schade lijdt, zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan SB Projects het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in art.16.
20. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 10% per jaar op de openstaande sommen. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 €. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
21. De aannemer behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
22. Indien wij door een niet aan ons toerekenbare tekortkoming (overmacht) verhinderd zijn de overeenkomst uit te voeren, zijn wij bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekende brief te ontbinden, zonder enigerlei recht op schadevergoeding voor de koper.
23. Bevoegdheid. Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar SB Projects zijn maatschappelijke zetel heeft.
Onder goederen verstaan we ramen, deuren, rolluiken, ed. die nodig zijn ter realisatie van het project.
Onder werf specifieke materialen verstaan we materialen die aangekocht werden voor en tijdens de plaatsingswerken met als doel het project te kunnen afronden zoals in de offerte overeengekomen (verf, silicone, houten platen, blauwe steen,..)